50 Soal Latihan Seputar Shalat Sunnah Rawatib Kelas 3 SD Terbaru

50 Soal Latihan Seputar Shalat Sunnah Rawatib Kelas 3 SD Terbaru
Soal Latihan Seputar Shalat Sunnah Rawatib Kelas 3 SD dibuat untuk uji kompetensi siswa dalam menjawab pertanyaan sekaligus seberapa besar pengetahuan siswa terhadap shalat sunnah rawatib. Untuk menjawab semua pertanyaan ini silahkan anda menuju pada artikel sebelumnya yang berjudul Pengertian Shalat Sunnah Rawatib

Soal Latihan Seputar Shalat Sunnah Rawatib 

Pada dasarnya keseluruhan soal latihan merujuk pada artikel sebelumnya yang admin sebutkan diatas. Admin yakin siswa dapat menjawab semua pertanyaan dibawah ini jika membaca terlebih dahulu materi mata pelajaran agama/fikih yang diperuntukkan untuk siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) kelas 3 Semester 1.

I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b,c dan d yang paling dianggap benar dan tepat !

1. Shalat sunnah rawatib adalah......
a. shalat dua raka’at selain shalat shubuh
b. shalat sunnah yang mengikuti shalat wajib
c. shalat sunnah yang dilakukan selain shalat wajib
d. shalat sunnah yang raka’atnya ganjil

2. Shalat wajib yang tidak di ikuti shalat badiyah adalah.......
a. zhuhur dan ashar
b. maghrib dan isya
c. ashar dan maghrib
d. shubuh dan ashar

3. Pernyataan berikut yang benar adalah.......
a. shalat rawatib ba’diyah dilaksanakan sebelum shalat fardhu
b. shalat rawatib ba’diyah dilaksanakan sesudah shalat fardhu
c. shalat rawatib qabli’ah dilaksanakan  sudah shalat fardhu
d. muakkad artinya kurang ditekankan

4. Berikut ini yang bukan termasuk shalat sunnah rawatib muakkad adalah.......
a. dua raka’at sebelum shubuh
b. dua raka’at sesudah maghrib
c. dua raka’at sebelum zhuhur
d. dua raka’at sebelum maghrib

5. Perbedaan pelaksanaan shalat sunnah rawatib dengan shalat yang lain adalah.......
a. raka’atnya ganjil
b. tidak ada perbedaan
c. niat
d. diawali dengan adzan dan iqamah

6. Shalat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadhan disebut.......
a. shalat dhuha
b. Shalat tahiyatul masjid
c. shalat malam
d. shalat tarawih

7. Pernyataan yang benar adalah.......
a. dua raka’at sebelum maghrib termasuk rawatib muakkad
b. dua raka’at sesudah isya adalah muakkad
c. empat raka’at sebelum ashar adalah muakkad
d. seluruh shalat sunnah sebelum shalat wajib termasuk rawatib muakkad

8. Arti munfarid adalah.......
a. berjama’ah
b. berdua
c. sendirian
d. bertiga

9. Shalat sunnah yang sangat disukai dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adaIah.......
a dua raka’at sebelum shubuh
b. dua raka’at sesudah maghrib
c. dua raka’at sebelum zhuhur
d. dua raka’at sebelum maghrib

10. Jumlah seluruh raka’at shalat sunnah rawatib muakkad adalah.......
a. 10 raka’at
b. 14 raka’at
c. 16 raka’at
d. 20 raka’at

11. Ibadah yang paling utama di mata AlIah adaIah.......
a. shalat
b. puasa
c. zakat
d. haji

12. Shalat hari raya Qurban dilaksanakan setiap tanggal.......
a. 8 Dzulhijjah
b. 9 DzuIhijjah
c. 10 Dzulhijjah
d. 11 Dzulhijjah

13. Shalat sunnah rawatib qabliyah shubuh dikenal dengan shalat sunnah.......
a. dhuha
b. witir
c. tarawih
d. fajar

14. Shalat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan adalah shalat sunnah.......
a. rawatib muakkad
b. rawatib ghairu muakkad
c. tarawih
d. witir

15. Shalat yang dilaksanakan pada pagi hari kira-kira pukul 7.15 sampai datangnya waktu zhuhur adalah .......
a. shalat tarawih
b. shalat tahiyatul masjid
c. shalat tahajjud
d. shalat dhuha

16. Shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat wajib adalah.......
a. qabliyah
b. ba’diyah
c. ghaib
d. hajat

17. Shalat sunnah yang tidak ditekankan untuk dilaksanakan adalah shalat.......
a. shalat sunnah tarawih
b. shalat sunnah ghairu muakkad
c. shalat sunnahrnuakkad
d. shalat sunnah tahiyatul masjid

18. Shalat sunnah dua raka’at yang dilakukan sebelum shalat isya termasuk ke dalam shalat sunnah.......
a. rawatib muakkad
b. ghairu muakkad
c. tahajjud
d. tahiyatul masjid

19. Menurut sebuah hadits dan Umar bin Khaththab riwayat Tirmidzi menerangkan bahwa barang siapa yang mengerjakan shalat sunnah empat raka’at sebelum ashar maka Allah akan memberi.......
a. rahmat kepadanya
b. rezeki yang melimpah
c. istri yang cantik
d. anak yang saleh

20. Tujuan dilaksanakannya shalat sunnah adalah untuk melengkapi kekurangan.......
a. shalat fardhu
b. untuk mengisi waktu
c. tambah-tambah pahala
d. agar terlihat rajin

Sebelum melanjutkan pada soal latihan berikutnya, disini admin informasikan kepada siswa bahwa jika ingin mendapatkan soal-soal latihan, kalian bisa download soal latihan ini lengkap dengan kunci jawaban.

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 

 1. Shalat yang dilakukan sebagai penyempurna shalat fardhu yang lima adalah shalat...... 
 2. Dilihat dan waktu pelaksanaannya, shalat sunnah rawatibtib terbagi dua macam, yaitu......
 3. Shalat sunnah tarawih adalah...... 
 4. Dilihat dan segi keutamaan hukumnya, shalat sunnah rawatib terdiri atas shalat sunnah......
 5. Shalat sunnah dua rakaat yang sangat diutamakan oleh RasuluIIah SAW sampai akhir hayatnya adalah......
 6. Salah satu dasar pelaksanaan lima macam shalat sunnah rawatib muakkad iaIah hadits dari...... 
 7. Shalat sunnah rawatib dua rakaat sebelum shalat maghrib dihukumi shalat sunnah rawatib...... 
 8. Shalat sunnah rawatib termasuk shalat sunnah yang pelaksanaannya dilakukan secara...... 
 9. Shalat sunnah rawatib dua raka’at sebelum shalat isya termasuk shalat sunnah...... 
 10. Shalat sunnah yang dilakukan setelah tidur adalah shalat sunnah......

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 

 1. Jelaskan pengertian shalat tahajjud ! 
 2. Jelaskan pengertian shalat witir ! 
 3. Sebutkan macam-macam shalat sunnah rawatib muakkad ! 
 4. TuIisIah hadits yang menerangkan tentang shalat sunnah rawatib muakkad ! 
 5. Jelaskan yang dimaksud dengan shalat dhuha! 
 6. Sebutkan hikmah shalat sunnah ! 
 7. Jelaskan apa yang dimaksud shalat sunnah muakkad dan ghairu muakkad ! 
 8. Tuliskan salah satu hadits tentang keutamaan shalat fajar ! 
 9. Tuliskan tujuan dan melaksanakan shalat sunnah rawatib ! 
 10. Apa yang dimaksud shalat sunnah ba’diyah dan shalat sunnah qabliyah ? 

IV. Essay

 1. Apa manfaat shalat sunnah ? 
 2. Mengapa shalat sunnah dianjurkan ? 
 3. Tuliskan hadits yang menjelaskan tentang shalat sunnah istisqa !
 4. Buatlah sebuah rangku man mengenai shalat rawatib Iengkap dengan ketentuan-ketentuannya, tapi dengan cara tanpa melihat kembali pembahasan pada bab ini ! 
 5. Bagaimana mempraktikkan shalat sunnah muakkad dan ghairu muakkad ? 
 6. Sebutkan keutamaan shalat dhuha ! 
 7. Sebutkan macam-macam shalat sunnah rawatib ghairu muakkad !
 8. TuIisIah hadits yang menjelaskan tentang shalat tarawih ! 
 9. Jelaskan pengertian shalat sunnah muakkad ! 
 10. Tulislah hadits yang menjelaskan shalat sunnah istisqa !  

Download 50 Soal Latihan Seputar Shalat Sunnah Rawatib Kelas 3 SD

Ikuti terus blog Zona Soal ini agar kalian mendapatkan rangkuman materi pelajaran dan kumpulan contoh soal-soal latihan seperti soal Ulangan Tengah Semester (UTS), soal Ulangan Akhir Semester (UAS), soal  Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Bersama atau Ujian Nasional UN untuk SD, MI, SMP, SMA, SMK maupun MTs yang telah disesuaikan dengan kisi-kisi tahun ajaran terbaru.

Jika ingin mendapatkan kunci jawaban soal latihan ini silahkah anda daftar melalui kolom email yang telah disediakan secara GRATIS. Share dan Bagikan jika ini bermanfaat buat anda berarti bermanfaat juga untuk yang lainnya. Wassalam 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel