Soal UTS Bahasa dan Sastra Sunda Kelas 1 SD Semester 2 Terbaru

Soal UTS Bahasa dan Sastra Sunda Kelas 1 SD Semester 2 Terbaru
Berikut ini adalah soal Ulangan Tengah Semester (UTS) 2 Bahasa dan Sastra Sunda Kelas 1 SD terbaru berikut kunci jawaban. Soal UTS Bahasa Sastra Sunda merupakan soal ulangan yang dikhususkan untuk daerah Jawa Barat yang dalam kesehariaannya menggunakan bahasa Sunda.

Soal UTS Bahasa dan Satra Sunda Kelas 1 SD

Materi pelajaran soal ulangan bahasa sunda meliputi 5 soal pilihan, 10 soal isian dan 5 soal pertanyaan. Sumber soal bahasa dan sastra sunda berasal dari buku paket, KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 terbaru. 

Berilah tanda silang (x) pada 5 Soal Pilihan Bahasa dan Satra Sunda dengan jawaban yang menurut kalian tepat dan benar.

Baca wacana di handap !

Perpustakaan

Di sakola Fiona aya perpustakaan
Fiona sok ka perpustakaan
Di perpustakaan loba buku
Buku pangajaran jeung buku carita
Fajar jeung Yasin aya di perpustakaan keur maca buku carita
Di perpustakaan teu kengin ribut ngaganggu ka nu keur maca

1. Fiona sok ka.........
a. sakola
b. perpustakaan
c. pasar

2. Di perpustakaan loba.......
a. buku
b. pulpen
c. patlot

3. Fajar jeung..........aya di perpustakaan.
a. Yasin
b. Dewi
c. Rafi

4. Fajar jeung Yasin maca........
a. buku pangajaran
b. buku tulis
c. buku carita

5. Di perpustakaan teu keunging........
a. ribut
b. maca
c. nulis

Jawablah 10 soal isian UTS Bahasa dan Sastra Sunda dengan jawaban yang benar !

1. Ema : "Cik bukakeun pantona"!
Ujang : "Mangga ma"?
Paguneman diluhur ka asup kana kalimah............parentah

2. Parab Domba nyaeta..............jukut

3. Fajar nyepak bal tarik pisan, "kecap nyepak" dirucat engangna nyaeta.............nye-pak

4. Manuk keur macokan pare. Kecap "macokan" dirucat engangna nyaeta.............ma-co-kan

5. Panincakan paranti ngaboseh sapeda ngaran na nyaeta.............dampal

6. Mang Agus nuju ...............di balong. mancing

7. Pakakas paranti ngagoreng nyaeta..............katel

8. Piceun runtah teh kana.............wadah runtah

9. Paranti nyeukeutan patlot ngaran na............panyekeutan

10. Ngaran sato anu suara na meong nyaeta...........ucing

Jawablah 5 soal pertanyaan UTS Bahasa dan Satra Sunda dengan menggunakan jawaban yang tepat !


1. Sebutkeun 3 rupa pakakas paranti dahar ! piring, sendok, garpuh

2. Sebutkeun 3 sato nu bisa hiber ! manuk, simet, papatong

3. Urutkeun kalimah "tarik-bal-nyepak-pisan-Fajar" jadi kalimah nu merenah ! Fajar nyepak bola tarik pisan

4. Urutkeun kalimah  "kudu-huntu-ngosok-rajin" jadi kalimah nu merenah ! "Kudu rajin ngosok huntu"

5. Saling kalimah " Bapak nuju ka sawah" ku aksara sambung"!

Demikian contoh materi soal ulangan tengah semester (UTS) 2 mata pelajaran Bahasa dan Satra Sunda untuk kelas 1 SD terbaru yang dapat admin buat untuk adik-adik. Semoga Membantu dan Selamat Belajar 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel